ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Debug Entity Korlátolt Felelősségű Társaság

szolgáltatásaira vonatkozóan

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) elnevezésű dokumentum a Debug Entity Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8130 Enying, Radnóti Miklós utca 7.; cégjegyzékszáma a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által vezetve: 07-09-033186; adószáma: 27302264-2-07; bankszámlaszáma: HU30 1040 1983 5052 6966 4989 1006; képviseli: Bauer Bence Zsolt ügyvezető önállóan; e-mail címe: [email protected]; a továbbiakban „Debug Entity”) által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételére létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 • A Szolgáltatás tárgya
  • A Debug Entity a jelen ÁSZF alapján és az abban foglaltaknak megfelelően vállalja a Szolgáltatás nyújtását. A Debug Entity az alábbiakban részletezett Szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei (a továbbiakban: „Ügyfél”; Ügyfél és Debug Entity a továbbiakban: „Felek”) részére egyszeri vagy előfizetéses formában.
  • Tárhely- és szerverszolgáltatás, szerverüzemeltetés

A szerverszolgáltatás az alábbi tevékenységi körökre terjed ki:

 • szerverek egyedi felmérése (problémák azonosítása);
 • szerverek hibáinak kijavítása;
 • weboldalak áthelyezése a Debug Entity szerverére.
  • Fejlesztés (weboldalak és mobil applikációk)

Debug Entity platformfüggetlen applikációk fejlesztését vállalja, az Ügyféllel kötött egyedi fejlesztési szerződés alapján.

  • Rendszergazdai szolgáltatás

Debug Entity rendszergazdai szolgáltatása keretén belül vállalja az Ügyfél biztonságtechnikai, eszközbeszerzési, és IT szakmai igényeinek teljeskörű kielégítését. A rendszergazdai szolgáltatás az alábbi tevékenységi körökre terjednek ki:

 • cloud alapon működő szerverek karbantartása, és biztonsági frissítése;
 • dedikált szerverek karbantartása, és biztonsági frissítése;
 • SOS segítség (vírustámadás, sürgős infrastruktúra építés, tanácsadás);
 • irodai infrastruktúra kiépítése, karbantartása;
 • Windows / Linux Irodai környezet létrehozása karbantartása;
 • eszközbeszerzés, későbbi garanciaügyintézés, meghibásodás esetén kiszállással azonnali javítás;
 • tanácsadás informatikai beruházások esetén;
 • teljeskörű szakmai tanácsadás.
  • IT-biztonsági szolgáltatás

Debug Entity vállalja az Ügyfél informatikai rendszerei állapotának felmérését, a kockázatokat azonosítja és azokra nézve javaslatokat fogalmaz meg. Az Ügyfél a felmérést követően azonnali javítást kérhet. 

Az IT-biztonsági szolgáltatás az alábbi tevékenységi körökre terjednek ki:

 • informatikai hálózat feltérképezése;
 • ún. Penetration Test (támadás szimulálása) elvégzése;
 • vezeték nélküli infrastruktúrák betörési tesztje;
 • weboldalak biztonsági tesztelése;
 • hálózati adatlopás lehetőségének tesztelése.
  • Az egyes szolgáltatási csomagok tartalmáról és a listaáras Szolgáltatások díjairól szóló tájékoztató elérhető itt: https://debugentity.hu.
  • Debug Entity jogosult a jelen ÁSZF-ben felsorolt Szolgáltatások körét vagy tartalmát bármikor szabadon megváltoztatni. Debug Entity jogosult a www.debugentity.hu elérésű honlapján (a továbbiakban „Honlap”) elhelyezett egyéb feltételek szerint (speciális ajánlat) vagy az Ügyféllel való egyeztetés vagy egyedi szerződésben foglaltak szerint a jelen ÁSZF-től eltérő módon nyújtani a Szolgáltatást.
  • Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatások körét és azok tartalmát saját igényeihez igazodva a Debug Entityvel egyeztetve a fentiekben foglaltaktól eltérően összeállítani.
  • Abban az esetben, ha egyes Szolgáltatások vagy az Ügyfél egyedi igényének teljesítéséhez harmadik személy igénybevételére van szükséges, akkor Debug Entity haladéktalanul egyeztet az Ügyféllel a megkívánt eljárásról, a felmerülő költségekről és a harmadik személy által megkért információkról.
 • Kapcsolatfelvétel és Ügyfélkapus regisztráció
  • A Szolgáltatások megrendelése és igénybevétele előtt az Ügyfélnek adatai megadásával fel kell vennie a kapcsolatot a Debug Entityvel. Ez történhet telefonon keresztül (ld. 11.1. pont), vagy a Honlap „Kapcsolat” menüpontjának használatával. A kapcsolatfelvételkor az Ügyfél köteles megadni nevét, emailcímét, telefonszámát, és a vállalkozás adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám), aminek nevében eljár. Az Ügyfél továbbá megjelölheti azt a Szolgáltatást típust, amit igénybe kíván venni.
  • Debug Entity az Ügyfél által megadott adatokat nem ellenőrzi, de bizonyos esetekben az Ügyféltől aláírás-minta, aláírási címpéldány (vagy az aláírási jogot bizonyító okirat) megküldését kérheti.
  • A kapcsolatfelvételt követően a megadott emailcímre az Ügyfél egy megerősítő emailt kap. Az emailben található egy 48 óráig érvényes internetes link (URL), amire kattintva az Ügyfél megadja a Honlap „Ügyfélkapu” menüpontjába (a továbbiakban: „Ügyfélkapu”) való belépésre jogosító jelszavát.
  • Az Ügyfélkapuba való belépéshez az Ügyfélnek szükséges megadnia emailcímét és jelszavát.
  • A Szolgáltatások megrendelésére a Honlap „Ügyfélkapu” menüpontjának használatával van mód. Az Ügyfélkapu az Ügyfél saját fiókját jelenti, itt jelennek meg az Ügyfél adatai, vásárlói kosara, rendelései, a Szolgáltatásra vonatkozó dokumentációk (bankkátya- és fizetési információ, számlák, egyedi megrendelések stb.).
  • A Felek közötti kommunikáció elsődleges csatornája az Ügyfélkapu. Az Ügyfélkapun keresztül tud az Ügyfél üzenetet küldeni az ügyfélszolgálatnak, ami továbbítja a kérést a fejlesztők felé.
 • A szerződés létrejötte
  • Az Ügyféllel kötendő szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) létrejöttének és a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél tudomásul vegye és elfogadja a jelen ÁSZF-ben leírtakat.
  • A Szerződés a Felek között elektronikus úton, a Honlapon keresztül jön létre magyar nyelven. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt Debug Entity nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.
  • A Szerződés elektronikus megkötésének lépései listaáras Szolgáltatások megrendelése esetén, hibajavítási lehetőségek: 
 • a Honlapon az „Ügyfélkapu” gomb megnyomásával az Ügyfélnek be kell jelentkeznie (emailcím és jelszó megadásával);
 • a „Szolgáltatások” gomra kattintva ki kell választania az általa igényelt Szolgáltatást és a kosarába kell helyeznie;
 • az Ügyfél a vásárlás befejezésével megtekintheti kosarának tartalmát, és további Szolgáltatásokat választhat, vagy Szolgáltatásokat törölhet a kosarából;
 • az Ügyfél a vásárlás befejezését követően promóciós kódot adhat meg, és áttekintheti a rendelésének összesítőjét, a vásárlását módosíthatja;
 • a rendelési összesítőben kerül feltüntetésre az Ügyfél által fizetendő ellenérték adókkal növelt összege;
 • a „Fizetés” gomb megnyomásával az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik;
 • a fizetési kötelezettség teljesítéséhez az Ügyfél bankkártya adatainak megadása szükséges.
  • A Szerződés létrejöttéről Debug Entity 24 (huszonnégy) órán belül visszaigazolást küld az Ügyfélnek az Ügyfélkapun keresztül, a Szerződés teljesítése időtartamának megjelölésével.
  • Az Ügyfél egyedi igényei esetén az Ügyfélkapun, vagy másodlagosan telefonon, köteles egyeztetni a Debug Entityvel. Ebben az esetben személyre szabott árajánlat készül, és Debug Entity az Ügyfélkapun keresztül tudja ezt a Árajánlat menüpont alatt az „Elfogadás” gomb megnyomásával elfogadni. Az elfogadással a Felek között létrejön a Szerződést, és az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Az elfogadás megtétele után az Ügyfél a fenti 3.3. pont (v) – (vii) alpontjai szerinti lépések szerint tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni.
  • Amennyiben a Szolgáltatás ellenértéke (a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) a 150.000,- Ft (százötvenezer forint) értékhatárt meghaladja, akkor a fenti 3.3. ponttól eltérően Debug Entity 50% (ötven százalék) előleg (a továbbiakban: „Előleg”) megfizetését kéri a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt. A Szolgáltatási Díj megfizetésének ütemezése a Szolgáltatás elkészítésének ütemezéséhez (mérföldkövekhez) igazodik. Ebben az esetben a Debug Entity díjbekérőt állít ki, és a Díj megfizetésére banki átutalással kerül sor a Debug Entity fent megjelölt bankszámlájára.
  • A díjfizetés további szabályairól a 7. pont rendelkezik.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Debug Entity 7 (hét) napos ingyenes próbaidőszakot biztosíthat egyes Szolgáltatások kipróbálására. Az erről szóló tájékoztatást az Ügyfélkapun keresztül kapja meg az Ügyfél. Amennyiben az ingyenes próbaidőszak lejártát követően az Ügyfél nem kívánja megrendelni az adott Szolgáltatást, abban az esetben Debug Entity haladéktalanul és teljeskörűen visszaszolgáltat minden adatot, ami az adott Szolgáltatás kapcsán birtokába került.
 • A Szerződés időtartama
  • A Szerződés a különféle Szolgáltatások igénybevételétől függően határozott és határozatlan időtartamra jön létre.
 • A Szerződés módosítása
  • A Szerződés módosítása történhet a Szerződés módosításával és az ÁSZF Debug Entity általi egyoldalú módosításával.
  • Felek a Szerződést közös megegyezés alapján bármikor módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban érvényes.
  • Az Ügyfél az értesítési és számlázási adatokban bekövetkezett változást köteles Debug Entitynek az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül az Ügyfélkapun keresztül, beazonosítható adatokkal bejelenteni. Az adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, Ügyfelet ért károkért Debug Entity nem tartozik felelősséggel, továbbá követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.
  • Debug Entity jogosult az ÁSZF, a Szerződés, a Szolgáltatások körének, a szolgáltatási díjak egyoldalú, Ügyfél előzetes értesítését követően hatályos módosítására a következő esetekben: a) megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának piaci feltételei; b) megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei; c) megváltoznak a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok; d) Debug Entity meg kívánja változtatni a szolgáltatási portfolióját vagy a Szolgáltatásaival megcélzott előfizetői kört; e) bármely hatáskörrel rendelkező hatóságnak az adott Szolgáltatást érintő döntése miatt; f) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások miatt.
  • Ha a Szerződés feltételeit Debug Entity egyoldalúan módosítani kívánja, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal a változásokat a Honlapján közzéteszi, továbbá a változásokról az Ügyfelet az Ügyfélkapun keresztül értesíti.
  • Debug Entity az 5.5. pontban foglalt értesítési határidőt nem alkalmazza az ÁSZF azon módosításaira, amikor az ÁSZF módosítása új Szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Ügyfél által fizetendő Szolgáltatási Díj vagy más díj változik meg.
 • A Szolgáltatás igénybevételének megkezdése
  • A Szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi technikai feltételek szükségesek, amelyek biztosítása az Ügyfél feladata: internetkapcsolat és Ügyfélkapu regisztráció, egyes Szolgáltatások esetén további egyedi feltételek.
  • Debug Entity a Szolgáltatási Díj vagy az Előleg Ügyfél általi megfizetését követő 2 (két) napon belül elérhetővé teszi/megkezdi a Szolgáltatást.
 • Díjfizetés
  • Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért egyszeri vagy időszaki (havi) Szolgáltatási Díjat fizet, amelynek mértékét a Honlapon elhelyezett díjszabás (elérhető itt: Ügyfélkapu->Szolgáltatásaim menüpont) vagy a Felek egyedi szerződése tartalmazza.
  • Az időszaki (havi) Szolgáltatási Díjnak Debug Entity általi levonására a fordulónapon kerül sor az Ügyfélnek az Ügyfélkapun megadott bankkártya adatai alapján a Stripe (www.stripe.com) rendszer segítségével. Az Ügyfél bankkártya adatait rögzítésre kerülnek az Ügyfélkapun.
  • A banki átutalással való díjfizetésről ld. a fenti 3.6. pontot.
  • Debug Entity díjfizetési időszakonként a beszedett és levont Szolgáltatási Díjról is számlát állít ki, és azt az Ügyfél részére elektronikusan megküldi az Ügyfélkapun keresztül és az Ügyfél által megadott emailcímre is.
  • Debug Entity a Szolgáltatási Díjat egyoldalúan módosíthatja a határozatlan idejű Szerződések esetében. A módosításról Debug Entity köteles az Ügyfelet elektronikusan értesíteni legkésőbb a módosítást megelőzően 15 (tizenöt) nappal. A Szolgáltatási Díj módosítását Debug Entity az Ügyfél részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
  • Az Ügyfél köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben a Szolgáltatási Díj összegét a fordulónapot követő 5. napig (ld. 7.2.) nem lehet levonni a bankszámlájáról. A késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mérték.
  • Az Ügyfél késedelmes fizetése esetén jelen ÁSZF 9. pontja is alkalmazandó.
 • A Szolgáltatás szünetelése
  • Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a Szolgáltatás szünetel. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti.
  • Debug Entity érdekkörében a Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet az alábbi esetekben: a) az Ügyfél – a szünetelést legalább 3 (három) naptári nappal megelőző – előzetes értesítése mellett, a Szolgáltatás átalakítása, felújítása, frissítése, cseréje, karbantartása, legfeljebb havonta 2 alkalommal; b) az Ügyfél előzetes értesítése nélküli Szolgáltatás leállás vagy szünetelés, de kizárólag olyan kritikus hiba észlelése esetén, amikor az értesítéssel veszélyeztetve lenne a költséghatékony helyreállítás.
  • Ha az Ügyfél a szünetelés időtartamára a Szolgáltatási Díjat megfizette és a szünetelés időtartama a 24(huszonnégy) óra időtartamot meghaladja, akkor az Ügyfél díjjóváírásra jogosult.
  • A díjjóváírás alapja a késedelmes napok száma. A jóváírás mértéke minden szünetelési nap után az Ügyfél által a Szerződés alapján, az adott Szolgáltatással kapcsolatban fizetett Szolgáltatási Díj alapján egy napra vetített összeg. A jóváírás megfizetésén túlmenően Debug Entity nem vállal semminemű egyéb anyagi felelősséget a Szolgáltatás szünetelése miatt.
  • Debug Entity nem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén köteles az Ügyfelet írásban haladéktalanul értesíteni annak várható időtartamáról, és a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatásáról. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben annak teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Debug Entity nem felelős továbbá a) ha a Szolgáltatás honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel; b) a Szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibájából, alkalmatlanságából eredő szünetelés miatt; c) a Szolgáltatás megszakadása vagy szünetelése miatt, ha azt más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered, különösen az Internet szolgáltatás szüneteléséből, túlterheltségéből, üzemzavarából vagy egyéb hibájából eredő szünetelés miatt.
 • A Szolgáltatás korlátozása
  • Debug Entity a Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére jogosult, ha az Ügyfél 7 (hét) napos fizetési késedelembe esik.
  • Debug Entity a Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére jogosult, amennyiben az Ügyfél 14 (tizennégy) napos fizetési késedelembe esik.
  • Amennyiben az Ügyfélnek a Debug Entitynél több Szerződése van hatályban vagy több Szolgáltatást vesz igénybe, és az Ügyfél bármely Szerződés vagy Szolgáltatás tekintetében díjfizetési vagy egyéb kötelezettségeit megszegi, akkor Debug Entity jogosult bármely Szolgáltatás bármely mértékű korlátozására, vagy az összes Szolgáltatás korlátozására is, amennyiben a korlátozás feltételei bármely Szolgáltatás tekintetében megvalósulnak. A korlátozás mértékét Debug Entity jogosult meghatározni a díjtartozás függvényében.
  • Debug Entity mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást a lehető legrövidebb időn belül – legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül – megszüntesse, amennyiben az Ügyfél a korlátozás okát megszünteti, és erről az Ügyfél Debug Entityt hitelt érdemlő módon tájékoztatja, vagy arról Debug Entity hitelt érdemlő módon tudomást szerez, vagy ha a korlátozást elrendelő hatóság ekként rendelkezik.
  • Debug Entity a Szolgáltatás újbóli igénybevehetőségének biztosításáért 30.000,- Ft (harmincezer forint) összegű egyszeri díjat számolhat fel. A korlátozás időtartamára az Ügyfelet díjjóváírás nem illeti meg.
 • A Szerződés megszűnése és megszüntetése
  • A határozott időtartamú Szerződést sem Debug Entity, sem az Ügyfél nem szüntetheti meg rendes felmondással.
  • A határozatlan időtartamú Szerződést mind Debug Entity, mind az Ügyfél 30 (harminc) napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül bármikor jogosult felmondani.
  • Az Ügyfél az alábbi esetekben jogosult mind a határozott, mind a határozatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Ügyfél általi rendkívüli felmondás): a) Debug Entity a Szolgáltatás nyújtásával, indításával több mint 12 (tizenkét) óra késedelembe esik; b) Debug Entity ismételt súlyos szerződésszegését az Ügyfél írásbeli felszólítása ellenére 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) Debug Entity ellen bírósági végzés alapján csőd- vagy felszámolási eljárás indul.
  • Debug Entity az alábbi esetekben jogosult mind a határozott, mind a határozatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Debug Entity általi rendkívüli felmondás): a) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi; b) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, és a szerződésszegést Debug Entity erre vonatkozó felhívásától számított 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti Debug Entity szoftverének, informatikai hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Ügyfél eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg, és e szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg; d) az Ügyfél bármilyen jogsértő tartalmat juttat Debug Entity szoftverébe e) az Ügyfél a Szolgáltatást annak céljától eltérően, törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; f) a Debug Entity rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Ügyfél a Szerződés megkötése vagy a Szolgáltatás igénybevétele céljából Debug Entityt lényeges körülmény – így különösen a személyes/cégadatok – vonatkozásában megtévesztette.
  • A Felek a Szerződés felmondását írásban, elektronikus úton közlik a másik Féllel. Az Ügyfél felmondási szándékát az Ügyfélkapun keresztül jelezheti Debug Entity felé.
  • A felmondás tartalmazza a felmondás indokát (amennyiben kell), a felmondási időt és a felmondási idő lejártának napját.
  • Debug Entity jogosult a Szerződés felmondása helyett korlátozni a Szolgáltatás körét és használatát. Amennyiben az Ügyfél a korlátozás okát 3 (három) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak.
  • A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Ügyfél nem mentesül a felmondás időpontját megelőzően, és az azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat az Ügyfél köteles megfizetni.
  • Amennyiben az Ügyfél a határozott időre megkötött Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem rendkívüli felmondással szünteti meg, vagy amennyiben a határozott időre megkötött Szerződést Debug Entity rendkívüli felmondással szünteti meg, úgy Debug Entity követelheti a határozott időtartamból még hátralévő időszak után járó díjakat is egy összegben megfizetni.
  • A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Debug Entity haladéktalanul és teljeskörűen visszaszolgáltat minden adatot, ami az adott Szolgáltatás kapcsán birtokába került.
 • Szolgáltatási hiba elhárítására és egyéb panaszra vonatkozó eljárás
  • A Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés és egyéb panasz Debug Entity felé az Ügyfélkapun keresztül tehető, vagy az alábbi e-mailcímen: [email protected]
  • Hibaelhárítási határidők

Hiba minősítése

Javítás megkezdése

Javítás befejezése

kritikus

3 óra

1 munkanap

sürgős

6 óra

2 munkanap

normál

24 óra

3 munkanap

alacsony

48 óra

5 munkanap

Az egyes hibák minősítéséről szóló tájékoztató elérhető itt: Ügyfélkapu->Tudásbázis menüpont

Debug Entity a hibabejelentést követően a fenti táblázat szerinti időtartamon belül, vagy ha ez az időszak munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon megkezdi a hiba feldolgozását. Amennyiben a hiba kijavítása során az Ügyfél üzleti titkainak, adatainak Debug Entity általi megismerése elkerülhetetlen, az Ügyfélnek az adatai, üzleti titkai megismerésére vonatkozó hozzájárulása a hiba kijavítására irányuló szolgáltatás igénybevételével megadottnak tekintendő. Debug Entity minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított legrövidebb határidőn belül elvégezze.

  • A Szolgáltatás jellegéből fakadóan az Ügyfél a Szolgáltatás kicserélését nem igényelheti, és a hibát maga nem javíthatja ki, vagy mással nem javíttathatja ki.
  • Debug Entity a hibabejelentést és egyéb panaszt minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az Ügyfélkapun keresztül tájékoztatja az Ügyfelet.
  • A késedelmes hibabejelentésből és a hibabejelentés elmaradásából, elégtelenségéből eredő károkért a felelősség az Ügyfelet terheli.
 • A felelősség korlátozása és kizárása
  • Debug Entity nem felel, többek között, a Szolgáltatásnak az alábbi okokból bekövetkező hibájáért: a) a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt; b) a Szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű használata miatt; c) a Szerződésben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt; d) a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.
  • Debug Entity a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség kivételével minden felelősséget kizár.
  • Debug Entity kártérítési kötelezettségének maximális összege nem haladhatja meg az Ügyfél által a Szolgáltatásért az aktuális évben már kifizetett ÁFA nélküli Szolgáltatási Díj összegét.
 • Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
  • Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást igénybe venni és rendeltetésszerűen használni az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
  • Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatás igénybevétele során Debug Entity által nyújtott rendszerekbe, szoftverekbe, valamint adatbázisokba bevitt, rögzített, feltöltött, és ezekből keletkeztetett tartalmakat, adatokat a Szerződés megszűnésekor az Ügyfélkapuban a „Támogatás” menüpont alatt kikérni, majd letölteni.
  • Az Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat megadni, melyek a Szerződés megkötéséhez szükségesek, és ezek valódiságáért és jogszerűségéért teljes körű felelősséget vállal. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Debug Entity a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében nyújtja. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, az Ügyfelet ért károkért Debug Entity nem vonható felelősségre, továbbá követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.
  • Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. A Szolgáltatás helytelen használatáért a felelősség az Ügyfelet terheli. 
  • Az Ügyfél a Szolgáltatást és a Szerződést – Debug Entity előzetes írásos beleegyezése nélkül – nem jogosult átruházni harmadik félre.
  • Az Ügyfél felel a Szolgáltatás felhasználása során a nevében eljáró személyek magatartásáért. Az Ügyfél eljárása során a jogszabályokat köteles betartani, így különösen nem sértheti Debug Entity jó hírnevét és köteles tisztességes üzleti magatartást tanúsítani.
  • A Szolgáltatás működtetéséhez szükséges eszközök rendeltetési célnak megfelelő beszerzéséről, hibátlan, biztonságos üzemeltetéséről az Ügyfél gondoskodik. Az Ügyfél felelősséggel tartozik Debug Entity felé, ha az eszközeiről kiinduló kártékony program fertőzése az Ügyfél adatain túlterjedő kárt okoz.
  • Az Ügyfél köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazni annak érdekében, hogy megelőzze vagy minimalizálja a Szolgáltatás jogosulatlan alkalmazását, lépéseket téve annak biztosítására, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá a Szolgáltatás használatához. Az Ügyfél nem használhatja fel a Szolgáltatást más informatikai rendszerek biztonságának megsértésére, és más hálózathoz vagy szerverhez történő jogosulatlan hozzáférésre vagy annak megkísérlésére.
  • Az Ügyfél jelszava hozzáférést biztosít az adataihoz és az általa igénybe vett Szolgáltatáshoz. Az Ügyfél felel a jelszó titokban tartásáért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek ne használhassák a Szolgáltatást, az Ügyfélkaput, az ilyen használatért az Ügyfelet terheli a felelősség.
 • Debug Entity jogai és kötelezettségei
  • Debug Entity a Szolgáltatáshoz való hozzáférést díjfizetés ellenében a visszaigazolásban megjelölt időponttól fogva egy alkalommal vagy folyamatosan nyújtja, és gondoskodik a Szolgáltatás működésének feltételeiről, annak karbantartásáról és fejlesztéséről.
  • Debug Entity a Szolgáltatás igénybevétele során feltöltött adatok, dokumentumok, fájlok megőrzése érdekében mindent megtesz, ami tőle elvárható, de azok tartalmát nem ellenőrzi, azért felelősséget nem vállal. Az esetleges üzemhibákból fakadó adatvesztések kapcsán Debug Entity minden felelősséget kizár.
  • Debug Entity a kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót saját felelősségére vehet igénybe. Az alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha az adott ügyben maga járt volna el. 
  • Debug Entity működése során betartja a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat.
 • Szellemi tulajdon
  • Debug Entity kizárólagos tulajdonába tartozik a Debug Entity által kifejlesztett vagy alkalmazott valamennyi szoftver, szoftvermegoldás, technológia, technikai információ, felfedezés, ötlet, elmélet, fejlesztés, dizájn, eredeti szerzői mű, folyamat, algoritmus, találmány, know-how, szabadalom, eljárás és egyéb információ, azok módosításai és továbbfejlesztései, valamennyi dokumentáció, bevezetési módszertan, -ütemterv, jegyzőkönyv, folyamatábra, marketinganyag, jegyzet, vázlat és egyéb információ, a Honlap minden eleme, továbbá a Debug Entity üzleti titkai, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és titkos információi.
  • A Szerződés az Ügyfél számára, ha a Felek másként nem állapodnak meg, használati jogon kívüli más jogot vagy jogcímet nem keletkeztet a Debug Entity szellemi tulajdonára nézve. Az Ügyfél a szoftver forráskódjainak felhasználására nem szerez jogosultságot.
  • Az Ügyfél a Debug Entity szellemi tulajdonát: a) nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, zálogosíthatja el, és nem forgalmazhatja; b) nem adhatja azt át harmadik félnek, és nem biztosíthat hozzáférést harmadik fél részére; c) nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához; d) nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához; e) nem tanúsíthat olyan magatartást, amely veszélyezteti Debug Entity szellemi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát; f) Debug Entity szellemi tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját megszerezni; továbbá g) nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül Debug Entity szellemi tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb, szellemi tulajdonra utaló megjelölést.
  • Debug Entity jogosult a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftvereket egyoldalúan megváltoztatni, javítani, fejleszteni, amennyiben ez karbantartás vagy szolgáltatási szint növelés érdekében szükséges.
  • Az Ügyfél a Szolgáltatás működéséhez szükséges, Debug Entity által nyújtott szoftvert, know-how-t és egyéb szellemi termékeket a Szolgáltatás igénybevételén kívül nem használhatja más célra. Az Ügyfél köteles Debug Entityt kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik.
 • Vegyes rendelkezések
  • A jelen ÁSZF és a Szerződés értelmezésében, továbbá az azokban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.
  • Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek és a Szerződésből származó vitáikat békés úton rendezik.
  • Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi és pénzügyi helyzetüket érintő, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, és harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha valamely Fél a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult.
  • Ha a Szerződés elektronikus úton történő értesítést határoz meg, az alatt az Ügyfélkapun keresztüli értesítést vagy e-mailt kell érteni. Az elektronikus úton történő értesítést esetén az értesítés feladásának napját követő munkanapon az értesítés kézbesítettnek tekintendő. Debug Entity elérhetősége a Honlapon kerül feltüntetésre.
  • Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövege a Debug Entity Honlapján érhető el, itt: https://debugentity.hu/ugyfelkapu-adatv/
  • A mindenkor hatályos ÁSZF a Debug Entity Honlapján érhető el, itt: https://debugentity.hu/ugyfelkapu-aszf/.

2022. 02.01 Enying

Debug Entity Kft.

Contact

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Keress fel minket és kezdjük el a közös munkát akár ma! Tedd meg az első lépést a modernizáció felé!

Merj álmodni!

Álmodj nagyot! Összegezd ötleteidet és elképzeléseidet. Légy nyugodt, mi megvalósítjuk neked!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és kezdjük meg közösen a tervezést. Ismerd meg milyen egy rutinos csapattal együtt dolgozni!

Kezdjük a munkát!

A tervezést követően ismertetjük veled a terved megvalósításához szükséges lépéseket és elkezdjük annak megvalósítását.

Telefonszámunk: +36 30 90 80 379

Contact