Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza Debug Entity Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8130 Enying, Radnóti Miklós utca 7.; cégjegyzékszáma a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által vezetve: 07-09-033186; adószáma:27302264-2-07; bankszámlaszáma: HU30 1040 1983 5052 6966 4989 1006; képviseli: Bauer Bence Zsolt ügyvezető önállóan; e-mail címe: [email protected]; a továbbiakban: „Debug Entity”) működése, továbbá a www.debugentity.hu elérésű honlapjának (a továbbiakban: „Honlap”) használata és a Honlapon történő kapcsolatfelvétel során folytatott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

A Honlapon található funkciók használatának és Debug Entity által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”) igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél tudomásul vegye és elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat.

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

megnevezés: Debug Entity Korlátolt Felelősségű Társaság;

székhely: 8130 Enying, Radnóti Miklós utca 7.;

nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága;

cégjegyzékszám: 07-09-033186;

képviselő: Bauer Bence Zsolt ügyvezető;

elektronikus elérhetőség: [email protected]

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”) minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy gazdasági azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, az adatok gyűjtésének forrása

2.1. Kapcsolatfelvétel

A Honlap „Kapcsolat” menüpontjának használata során kerülhet sor az Érintett által a személyes adatai megadására.

A személyes adatok önkéntes megadásával az Érintett lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a Debug Entityhez eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást kapjon az általa megadott elérhetőségeken. A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat a Debug Entity az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ha a kapcsolattartási adatok további kezelése nem indokolt, azokat a Debug Entity haladéktalanul törli.

Adatkezelés célja:

Érintett tájékoztatása és kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Kezelt adatok köre:

Érintett teljes neve, emailcíme, telefonszáma

Adatkezelés időtartama:

az Érintett törlésre irányuló kérelméig vagy a Debug Entity általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt

2.2. Ügyfélkapus regisztráció

A Szolgáltatások megrendelésére a Honlap „Ügyfélkapu” menüpontjának használatával van mód. Az „Ügyfélkapu” használata előzetes regisztrációhoz kötött. Az Érintett a regisztráció során köteles megadni személyes adatait annak érdekében, hogy az „Ügyfélkapu”-t használni tudja, és a későbbiekben szerződést tudjon kötni a Debug Entityvel, a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

Adatkezelés célja:

regisztráció az Ügyfélkapuhoz

Adatkezelés jogalapja:

a szerződés megkötésének előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Kezelt adatok köre:

Érintett teljes neve, emailcíme és szabadon választott jelszava

Adatkezelés időtartama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint

2.3. Szerződéskötés

Az Érintett egy gazdasági társaság vagy vállalkozás képviselőjeként különféle Szolgáltatás igénybevételére köthet szerződést a Debug Entityvel. A különféle típusú szerződések teljesítéséhez és az azokból eredő igények (pl. panasz, fizetési felszólítás) rendezéséhez az Érintett, mint a szerződő fél kapcsolattartójának, képviselőjének személyes adatai szükségesek.

Adatkezelés célja:

szerződéses felek közötti kapcsolattartás, a szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja),

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja),

az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Kezelt adatok köre:

az Érintett neve, telefonszáma és email címe

Adatkezelés időtartama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint, pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint 8 évig

2.4. Fizetés és számlázás

A Szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződés szerinti fizetés lebonyolítása és a jogszabályok alapján kötelező számviteli bizonylat kiállítása során előfordulhat, hogy az Érintett személyes adatai is rögzítésre kerülnek. 

Adatkezelés célja:

a szerződéshez kapcsolódó fizetés és számla kiállításának teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja),

az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Kezelt adatok köre:

az Érintett neve, email címe

Adatkezelés időtartama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint, pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint 8 évig

2.5. Hírlevél küldése, reklámcélú megkeresés

A személyes adatok önkéntes megadásával az Érintett lehetővé teszi, hogy Debug Entity az aktuális Szolgáltatásairól, kedvezményekről, promóciókról és egyéb újdonságokról értesítse az általa megadott elérhetőségeken. A hírlevélküldés és reklámcélú megkeresés céljából megadott személyes adatokat a Debug Entity az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett bármikor indokolás nélkül leiratkozhat a Debug Entity hírleveléről.

Adatkezelés célja:

hírlevél és marketing-anyagok küldése

Adatkezelés jogalapja:

Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése

Kezelt adatok köre:

az Érintett neve, telefonszáma és email címe

Adatkezelés időtartama:

az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, törlésre irányuló kérelméig vagy a Debug Entity általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt

2.6. Szerződéskötés harmadik személyekkel

A Debug Entity különféle szolgáltatásokat vehet igénybe, vagy termékeket vásárolhat. A különféle típusú szerződések teljesítéséhez a szerződő felek kapcsolattartóinak, képviselőinek személyes adatai szükségesek.

Adatkezelés célja:

szerződéses felek közötti kapcsolattartás, a szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Kezelt adatok köre:

az Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe 

Adatkezelés időtartama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint, pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint 8 évig

3. Az Érintett jogai

A Debug Entity az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesülésének elősegítése érdekében az Érintettet könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal értesíti és tájékoztatja. Az Érintettnek a jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. A Debug Entity a tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges

 • az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások hatékony és eredményes lefolytatásának, vagy
 • harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

Az Érintett kérelmezheti a Debug Entitytől a személyes adatai kapcsán:

 • az azokhoz való hozzáférést: az Érintett jogosult arra, hogy a Debug Entitytől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkhoz hozzáférést kapjon, 
 • azok helyesbítését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Debug Entity indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
 • azok törlését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Debug Entity indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Debug Entity pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. 

Az adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés az alábbi célokból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
 • a Debug Entity alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • azok kezelésének korlátozását: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Debug Entity korlátozza az adatkezelést, ha. – többek között – az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy a Debug Entitynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen: az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdeken alapul, vagy az adatkezelés a Debug Entity vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és 
 • kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A Debug Entity minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu), továbbá bírósághoz fordulhat.

4. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Az Érintett személyes adatait a Debug Entityvel munkaviszonyban álló személyek vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, akiket titoktartási kötelezettség terhel és a személyes adatok bizalmasan kezelik.

A Debug Entity az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akik személyes adatokat ismerhetnek meg tevékenységük során:

 • számlázás: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em;

képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató;

ügyfélszolgálat: H-P 10-15 h, +36-1/500-9491, [email protected];

adatkezelési tájékoztató: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato;

 • könyvelés: VGKE Tanácsadó Kft.

székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 134. 2. em. 24.;

képviseli: Vargáné Kovács Emese;

elérhetőség: +36-20-5277803, [email protected]

adatkezelési tájékoztató: 

https://vgkeconsulting.eu/wp-content/uploads/2019/02/22_vgke__gdrrtajekoztato20180719.pdf;

 • on-line fizetés lebonyolítása: Stripe

elérhetőség: [email protected], 

510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

adatkezelési tájékoztató: https://stripe.com/en-hu/privacy

A Debug Entity a fentieken kívül nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat, kivéve, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha azt jogszabály írja elő.

A fent megjelölt személyeken kívül a cPanel, L.L.C. (elérhetősége: 844-427-2635; adatkezelési tájékoztatója: https://cpanel.net/privacy-policy/) mint a Debug Entity által igénybe vett technikai support-szolgáltató a tevékenysége során megismerhet személyes adatokat, de azok nem kerülnek átadásra a Debug Entity által.

A Debug Entity automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

5. Az adatok tárolásának helye

A Debug Entity a fenti pontokban meghatározott adatokat a székhelyén és a szerverszolgáltatója szerverein tárolja.

A Debug Entity szerverszolgáltatója az AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (a továbbiakban: „Amazon Web Services”)

 • székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG;
 • kapcsolat: https://aws.amazon.com/contact-us/?nc1=f_m;
 • adatkezelési tájékoztató: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr

A Debug Entity szervereinek helye és funkciói:

 • Ohio, USA: ezen a szerveren található az ugyfelkapu.debugentity.hu (a Debug Entity saját adatbázisa), továbbá az Érintett fent megnevezett személyes adatai;
 • Frankfurt, EU: ezen a szerveren találhatók a Debug Entity Ügyfeleinek (ld. Debug Entity Általános Szerződési Feltételei) oldalai és szerverei. 

Az Amazon Web Services csatlakozott az ún. EU-USA Adatvédelmi Pajzs-hoz, ezzel kötelezettséget vállalt a személyes adatok megfelelő szintű védelmére. Az Adatvédelmi Pajzsot az Európai Unió Bírósága érvénytelenítette, de az Amazon Web Services továbbra is magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az abban foglalt előírásokat (ld. az Amazon Web Services adatkezelési tájékoztatóját). Az Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai olyan szolgáltató által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra az USA területén, ami a személyes adatok megfelelő szintű védelmét vállalja.

6. Cookiek használata

*

7. Biztonsági intézkedések

A Debug Entity a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A konkrét technikai és informatikai intézkedések a következők: a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok tárolása zárható szekrényekben, továbbá zárható, riasztó- és tűzjelző készülékkel ellátott helyiségekben történik. Az informatikai rendszer jelszóval, tűzfallal és vírusirtó programmal védett, amihez hozzáférése csak a Debug Entity tagjainak, munkavállalóinak, továbbá a rendszergazdai feladatokat ellátó szolgáltatónak van.

A Debug Entity jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani, amely módosítás a Honlapon való közzétételkor lesz hatályos, és az azt követő adatkezelésekre alkalmazandó.

2022.02.01. Enying

Debug Entity

Contact

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Keress fel minket és kezdjük el a közös munkát akár ma! Tedd meg az első lépést a modernizáció felé!

Merj álmodni!

Álmodj nagyot! Összegezd ötleteidet és elképzeléseidet. Légy nyugodt, mi megvalósítjuk neked!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Vedd fel velünk a kapcsolatot és kezdjük meg közösen a tervezést. Ismerd meg milyen egy rutinos csapattal együtt dolgozni!

Kezdjük a munkát!

A tervezést követően ismertetjük veled a terved megvalósításához szükséges lépéseket és elkezdjük annak megvalósítását.

Telefonszámunk: +36 30 90 80 379

Contact